Katalog KNR-ów

Tutaj znajduje się wykaz wszystkich dostępnych katalogów w programie do kosztorysowania SYKAL: wykaz KNR.

Poniżej podajemy listę z podziałem na wersje programu. KNR-y pogrupowane są w kolumnach z oznaczeniami katalogowymi:

P – Sykal Podstawowy

Max – Sykal MAX

B- budowlane

I – instalatorskie

E- elektryczne

DK – drogowo kolejowe

LG – logistyczne

K- konserwatorskie

ATZ – architektura terenów zielonych

SMT – Sykal SMART – normy scalone

Wykaz katalogów norm

KNNR – KOSZTORYSOWE NORMY NAKŁADÓW RZECZOWYCH

Ilość norm

B

I

E

DK

LG

K

ATZ

P

MAX

S
M
T

N001 – Roboty ziemne

1031

N002 – Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego

1237

N003 – Roboty remontowe ogólnobudowlane

525

N004 – Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne

6459

N005 – Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne

3391

N006 – Nawierzchnie na drogach i ulicach

895

N007 – Konstrukcje metalowe

495

N008 – Roboty remontowe instalacji sanitarnych

1286

N009 – Roboty remontowe instalacji elektrycznych

1211

N010 – Melior., regul. rzek i potoków, bud. i urz. wodne

4414

N011 – Urządzenia zaopatrzenia w wodę i sanitacji wsi

1119

KNR-y BUDOWLANE

B

I

E

DK

LG

K

ATZ

P

MAX

SMT

034 – Izolacje techniczne wg technologii Thermaflex

2005

035 – Instalacje wewnętrzne wody i co z rur miedzianych

1108

040 – Hydroizolacje i uszczelnienia – system Remmers

194

201 – Budowle i roboty ziemne

2319

202 – Konstrukcje budowlane

12184

203 – Konstr. budowl. chłodni kominowych, wentylatorowych

187

204 – Konstr. budowl. pieców przemysłowych, silosów

1202

205 – Konstrukcje metalowe

773

209 – Nawierzchnie tramwajowe

433

210 – Fundamenty specjalne

776

213 – Konstrukcje budowli wodnych śródlądowych

605

214 – Konstrukcje budowli morskich

859

215 – Instalacje wewnętrzne wod-kan, gaz i c.o.

4346

216 – Izolacje termiczne

2278

217 – Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne

1139

218 – Zewnętrzna sieć wodociągowa i kanalizacyjna

2081

219 – Zewnętrzna sieć gazociągowa

990

220 – Zewnętrzna sieć cieplna

1295

  221 – Tereny zieleni

1005

222 – Konstrukcje budowlane w budownictwie rolniczym

763

223 – Terenowe urządzenia sportowe

234

225 – Urządzenia placu budowy

870

226 – Budowa metra (KB-Metro)

244

228 – Urządzenia zaopatrzenia w wodę i sanitacji wsi

2225

231 – Nawierzchnie drogowe

1094

233 – Konstrukcje mostowe

652

237 – Nawierzchnie kolejowe w torach o prześwicie norm.

394

240 – Roboty budowlane w technologii Kreisel

234

243 – K-03 – Systemy kominowe Schiedel

459

244 – BC-02 – Roboty budowlane w systemie Schomburg

1040

KNR-y REMONTOWE

ilość norm

B

I

E

DK

LG

K

ATZ

P

MAX

SMT

401 – Roboty remontowe budowlane

2522

402 – Roboty remontowe instalacji sanitarnych

992

403 – Roboty remontowe instalacji elektrycznych

2102

404 – Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe

484

KNR-y TELEKOM/ELEKTRYCZNE

ilość norm

B

I

E

DK

LG

K

ATZ

P

MAX

SMT

501 – Telekomunikacyjne linie kablowe sieci miejscowe

2634

502 – Telekomunikacyjne linie kablowe międzymiastowe

2150

503 – Telekomunikacyjne linie napowietrzne

2505

504 – Telekomunikacyjne urządzenia elektroenergetyczne

1666

505 – Telekomunikacyjne urządzenia komutacyjne

1529

506 – Urządzenia radiowe antenowe sygnalizacji alarm-poż

1180

507 – Urządzenia teletransmisyjne

488

508 – Instalacja i osprzęt światła, siły

2667

509 – Sieci trakcyjne miejskie

522

510 – Linie kablowe, napowietrzne n.n., oświetlenie

1731

512 – Linie napowietrzne śr.n. i stacje transformatorowe

166

513 – Elektroenergetyczne linie napowietrzne w.n.

419

514 – Rozdzielnie wnętrzowe do 30 kV

612

515 – Napowietrzne stacje i rozdzielnie elektroenerget. w.n.

400

516 – Wyposażenie elektryczne suwnic

246

518 – Instalacje i osprzęt światła i siły w bud. wiejskim

724

524 – Kolejowa sieć trakcyjna

349

526 – Urządzenia sterowania ruchem kolejowym

896

Z501 – ZKNRZ Telekomunikacyjne sieci miejscowe

988

Z502 – ZKNRZ Linie optotelekomunikacyjne

574

KNR-y MONTAŻOWE

ilość norm

B

I

E

DK

LG

K

ATZ

P

MAX

SMT

025 – Roboty malarskie, antykorozyjne i chemoodporne

213

701 – Montaż urz. do skrawania, tłoczenia i urz. odlewn.

244

703 – Montaż urządzeń transportowo-podnośnych

273

704 – Montaż urządzeń oczyszczalni ścieków

263

  706 – Montaż urządzeń kotłowni

235

707 – Montaż pomp i sprężarek

94

708 – Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyki

178

709 – Rurociągi technologiczne i armatura

1718

710 – Montaż maszyn elektrycznych wibrujących

127

711 – Pokrycia antykorozyjne i ochronne

1096

712 – Roboty malarskie, antykorozyjne i chemoodporne

756

713 – Transport maszyn i urządzeń na placu budowy

243

714 – Montaż maszyn i urządzeń hutnictwa żelaza

527

716 – Montaż maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego

531

719 – Urządzenia gazownicze

258

720 – Montaż urz. i mechanizmów w budowlach hydrotechn.

150

721 – Maszyny i urz. przemysłu materiałów budowlanych

432

722 – Montaż maszyn i urz. przemysłu celulozowo-papiern.

195

724 – Urządzenia i instalacje chłodnicze

1207

728 – Drobne roboty budowlane przy montażu urządzeń

171

729 – Badania nie niszczące montażowych złączy spawanych

430

730 – Montaż wyposażenia w obiektach inwentarskich

342

733 – Montaż dźwigów towarowych, osobowych, szpitalnych

60

KNR-y WACETOB

ilość norm

B

I

E

DK

LG

K

ATZ

U

MAX

SMT

W201 – Budowle i roboty ziemne

1640

W202 – Konstrukcje budowlane

8944

W205 – Konstrukcje metalowe

745

W211 – Melioracje, regulacje rzek i potoków

3635

W215 – Instalacje wewnętrzne wod-kan, gaz i c.o.

2960

W216 – Izolacje termiczne

2348

W217 – Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne

1140

W218 – Zewnętrzna sieć wodociągowa i kanalizacyjna

3120

W219 – Zewnętrzna sieć gazociągowa

724

W220 – Zewnętrzna sieć cieplna

892

W401 – Roboty remontowe budowlane

2549

W402 – Roboty remontowe instalacji sanitarnych

1333

W508 – Instalacje i osprzęt światła, siły i sygnalizacji

2860

W702 – Maszyny i urządzenia do obróbki drewna

393

W704 – Montaż urządzeń oczyszczalni ścieków

262

W709 – Rurociągi technologiczne i armatura

1839

W728 – Drobne roboty budowlane przy montażu maszyn

166

KNR-y BRANŻOWE

ilość norm

B

I

E

DK

LG

K

ATZ

U

MAX

SMT

1312 – Roboty betonowe elektrowni i ciepłowni

467

1313 – Montaż maszyn, konstrukcji w elektr. i ciepłowniach

311

1314 – Instalacje i urządzenia elektryczne elektrociepłowni

227

1315 – Roboty termoizolacyjne elektrowni i elektrociepłowni

637

1316 – Zabezpieczenia antykoroz., przeciwwodne elektrowni

300

1321 – Próby po montażowe instalacji elektrycznej elektrowni

409

1322 – Roboty remont. chłodni kominowych i wentylator.

343

1323 – Roboty remont., modern. i budowlane elektrowni

282

1324 – Roboty remont. rurociągów i konstrukcji elektrowni

1418

1325 – Roboty remont. aparatury kontr.-pomiar. elektrowni

611

1326 – Roboty remont. instalacji elektrycznych elektrowni

192

1501 – Roboty remontowo-konserwacyjne melioracji

452

KNK-RB

ilość norm

B

I

E

DK

LG

K

ATZ

P

MAX

SMT

001 – Roboty ziemne

1490

002 – Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego

695

003 – Roboty remontowe ogólnobudowlane

401

005 – Instalacje elektryczne

1596

006 – Nawierzchnie na drogach i ulicach

557

041 – Tom I – Instalacje sanitarne

1326

042 – Tom II – Sieci zewnętrzne – przyłącza

238

KSNR – KATALOGI SCALONYCH NAKŁADÓW RZECZOWYCH

ilość norm

B

I

E

DK

LG

K

ATZ

P

MAX

SMT

S001 – Roboty ziemne

440

S002 – Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego

673

S003 – Roboty remontowe ogólnobudowlane

424

S004 – Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne

3292

S005 – Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne

656

S006 – Nawierzchnie na drogach i ulicach

882

S007 – Konstrukcje metalowe

495

S008 – Roboty remontowe instalacji sanitarnych

1286

S009 – Roboty remontowe instalacji elektrycznych

931

S010 – Melior., regul. rzek i potoków, bud. i urz. wodne

2204

KNR-y DODATKOWE

ilość norm

B

I

E

DK

LG

K

ATZ

P

MAX

SMT

1510 – R.P.M. Gniezno – Melioracje

222

1511 – R.P.M. Gniezno – Przekraczanie przeszkód teren.

44

1512 – KNK 211 – Melioracje

72

1513 – KNP 13 – Roboty melioracyjne

40

461 – Roboty remont.-mont. urządzeń kotłowni i kominów

746

PP PRACOWNI KONSERWACJI ZABYTKÓW

ilość norm

B

I

E

DK

LG

K

ATZ

P

MAX

SMT

1901 – PKZ – Roboty transportu wewnętrznego

484

1902 – PKZ – Roboty ziemne

202

1903 – PKZ – Roboty betonowe

66

1904 – PKZ – Roboty murowe

591

1905 – PKZ – Roboty ciesielskie

433

1906 – PKZ – Roboty pokrywcze

151

1907 – PKZ – Roboty izolacyjne

446

1908 – PKZ – Roboty tynkarskie

303

1909 – PKZ – Roboty sztukatorsko-modelarskie

3000

1910 – PKZ – Roboty stiukowe

506

1911 – PKZ – Roboty posadzkarskie

194

1912 – PKZ – Roboty stolarskie

215

1914 – PKZ – Roboty szklarskie

75

1915 – PKZ – Roboty malarskie

100

1916 – PKZ – Roboty kamieniarskie-obróbka

362

1920 – PKZ – Stolarka artystyczna

3634

1923 – PKZ – Blacharka artystyczna

437

1924 – PKZ – Roboty ślusarsko-spawalnicze

2026

KATALOGI NORM PRACY

ilość norm

B

I

E

DK

LG

K

ATZ

P

MAX

SMI

1001 – KNP T.I. – Roboty transportowe i tereny zielone

5615

1007 – Roboty ślusarsko-kowalskie

986

1008 – Roboty montażowe i spawalnicze

1549

1012 – Roboty montażowe rurociągów przemysłowych

58

1013 – Roboty budownictwa wodnego-melioracje

1009

1016 – Budowa i utrzymanie torów normalnych i wąskich

2310

1018 – Roboty elektromontażowe silnoprądowe

473

PRODUKCJA POMOCNICZA

ilość norm

B

I

E

DK

LG

K

ATZ

P

MAX

SMT

1801 – Wyroby betonowe, ślusarskie, transportowe

2228

1802 – Stolarka budowlana

1588

1803 – Wyroby warsztatowe wentylacji

480

1804 – Wyroby warsztatowe ślusarskie

1060

1810 – Transport zewnętrzny materiałów budowlanych

2423

1891 – Konstrukcje stalowe i ślusarskie

1581

ELEMENTY SCALONE

ilość norm

B

I

E

DK

LG

K

ATZ

P

MAX

SMT

A301 – ES – Roboty ziemne

440

A302 – ES – Konstrukcje budowlane

530

A305 – ES – Konstrukcje metalowe

2

A310 – ES – Fundamenty specjalne

1

A315 – ES – Instalacje wewnętrzne wod-kan, gaz, c.o.

510

A316 – ES – Izolacje termiczne

630

A318 – ES – Zewnętrzna sieć wodociągowa i kanalizacyjna

380

A320 – ES – Zewnętrzna sieć c.o.

280

A331 – ES – Nawierzchnie drogowe

27

A608 – ES – Instalacje światła i siły

590

A610 – ES – Linie kablowe napowietrzne n.n., oświetlenie

470

A812 – ES – Roboty malarskie

200

A918 – OB – Zewnętrzna sieć wodociągowa i kanalizacyjna

350

A920 – OB – Zewnętrzna sieć c.o.

54

✓A960 – OB – Sieci elektryczne zewnętrzne

282

Informujemy Państwa, że w ramach systemu SYKAL korzystamy z części Katalogów Nakładów Rzeczowych opracowanych przez „ORGBUD-SERWIS” Sp. z o.o. .

 

W szczególności w prowadzonym przez nas systemie SYKAL są wykorzystane następujące Katalogi ORGBUD-SERWIS Sp. z o.o. :

 

KNR 9-01 – Ściany murowane systemu SILKA M,

które uzupełniają w systemie „SYKAL” KNR 2-02 pt. Konstrukcje budowlane

 

KNR 9-03 – Wyprawy z fabrycznych suchych mieszanek tynkarskich,

które uzupełniają w systemie „SYKAL” KNR 2-02 pt. Konstrukcje budowlane

 

KNR 9-04 – Ściany murowane, stropy i pokrycia dachowe z wyrobów ceramicznych – CERABUD Krotoszyn,

które uzupełniają w systemie „SYKAL” KNR 2-02 pt. Konstrukcje budowlane

 

KNR 9-05 – Izolacje przeciwwilgociowe z blach chromowo-niklowych wykonane metodą BAUMANNA,

które uzupełniają w systemie „SYKAL” KNR 4-01 pt. Roboty remontowo budowlane

 

KNR 9-06 – Ścianki szczelne stalowe z grodzic G62,

które uzupełniają w systemie „SYKAL” KNR 2-10 pt. Fundamenty specjalne

 

KNR 9-07 – Roboty budowlane i geotechniczne z keramzytu – OPTIROC,

które uzupełniają w systemie „SYKAL” KNR 2-02 pt. Konstrukcje budowlane

 

KNR 9-18 – Sieci wodociągowe i kanalizacyjne z rur poliestrowych typu AMIANTIT,

które uzupełniają w systemie „SYKAL” KNR 2-18 pt. Zewnętrzne sieci wodociągowe i kanalizacyjne

 

Niestety na skutek pomyłki, za którą odpowiedzialności nie ponosi „ORGBUD-SERWIS” Sp. z o.o. we wcześniejszych wersjach systemu „SYKAL” zniekształceniu uległy normatywy odnoszące się do czasu pracy poprzez użycie współczynnika 0,960 przy pozostawieniu bez zmian nakładów zużycia materiałów i czasu pracy sprzętu. Dzięki współpracy z „ORGBUD-SERWIS” Sp. z o.o. błąd ten został już naprawiony i aktualne wersje powyższych katalogów są poprawne. Za powstałą sytuację PRZEPRASZAMY!

Dodaj komentarz