Wartość Kosztorysowa Inwestycji (WKI), PKRB, PKPP

Jednym z rozszerzeń programu do kosztoryowania SYKAL jest WKI – opcja służąca do wyceny Wartości Kosztorysowej Inwestycji (dawniejsze Z.Z.K. – Zbiorcze Zestawienie Kosztów Inwestycji) – zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 3.07.2006 r.
Rozszerzenie to umożliwia również równoległe sporządzanie (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 18.05.2004 r.):

  • PKRB – Planowanych Kosztów Robót Budowlanych – do wyliczania zbiorczego zestawienia wartości robót budowlanych (budowy, obiektu i in.)
  • PKPP – Planowanych Kosztów Prac Projekowych – do wyliczania wartości prac projektowych

Wszystkie te funkcje zostały ściśle powiązane z samym programem kosztorysowym, z którego mogą być automatycznie przenoszone wyliczone tam wartości robót budowlanych…

regulamin